BREZPLAČNA POŠTNINA NAD 49€

Sodelovanje v nagradnih igrah

 SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA DRUŽBENIH OMREŽJIH FACEBOOK IN INSTAGRAM


veljajo za nagradne igre izvedene na Facebook strani zoomanija.trgovina: https://www.facebook.com/zoomanija.trgovina/ ali na Instagram strani @zoomanija: https://www.instagram.com/zoomanija/


1. člen

Nagradne igre organizira podjetje Manuela Kutin s.p., Cesta na Lenivec 7, 6210 Sežana (v nadaljevanju organizator).


2. člen

Nagradne igre potekajo na Facebook strani zoomanija.trgovina: https://www.facebook.com/zoomanija.trgovina/ ali na Instagram strani @zoomanija: https://www.instagram.com/zoomanija/

S sodelovanjem v nagradnih igrah sodelujoči potrjujejo strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja.


3. člen

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so prijavljene na socialnem omrežju Facebook ali Instagram. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Sodelovanje ni pogojeno z nakupom.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med katere se uvrščajo tudi strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati osebe, ki so redno ali honorarno zaposlene pri organizatorju in izvajalcu nagradne igre Manuela Kutin s.p., člani komisije ter ožji družinski člani navedenih oseb.


4. člen

Podroben potek in predstavitev nagradne igre je zapisan ob vsakokratni nagradni igri na Facebook ali Instagram strani.

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Facebook strani, kjer nagradna igra poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri na način, da udeleženci predložijo risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.


5. člen

Za organizacijo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu vsakokratne nagradne igre na Facebook strani, najkasneje pa v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.


6. člen

Nagrade

Vrsta in količina nagrad bo predstavljena v vsakokratne besedilu razpisa nagradne igre.

Posamezni udeleženec lahko prejme le eno izmed nagrad.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.


7. člen

Dobitniki nagrad bodo o osvojeni nagradi obveščen preko družbenega omrežja na katerem nagradna igra poteka (Facebook ali Instagram strani) v roku 5 dni od dneva objave rezultatov nagradne igre in bodo pozvani k oddaji vseh podatkov o nagrajencu v roku 7 dni prek posebne spletne strani, ki jo ima organizator vzpostavljeno za vodenje nagradnih iger. V primeru, da nagrajenec ne bo posredoval podatkov v določenem roku, komisija določi novega nagrajenca.


8. člen

Neprimerne komentarje ali vnose uporabnikov pri nagradni igri bo organizator brez pojasnila odstranil s Facebook ali Instagram strani. Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako uporabniško ustvarjeno vsebino, katere vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da tak vnos odstrani iz časovnice (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti) in takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.


9. člen

Organizator ima pravico diskvalificirati sodelujoče, za katere bo ugotovljeno, da so uporabljali nedovoljene načine sodelovanja v nagradni igri, kot je na primer registracija večjega števila uporabniških računov na omrežju Facebook z namenom prijavljanja večjega števila uporabnikov na nagradno igro.


10. člen

Dobitniki nagrad morajo svoje podatke sporočiti organizatorju najkasneje 7 dni po vsakokratnem zaključku nagradne igre.

V kolikor dobitnik nagrade ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, dobitnik nagrade izgubi pravico do nagrade.

Dobitniki nagrad bodo nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo posredovali s svojimi podatki ali po predhodnem dogovoru z organizatorjem na drug način.

S prevzetjem nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika nagrade.


11. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook ali na Instagram strani (odvisno kje nagradna igra poteka).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre in nagrajenci nagradni igre organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.


Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:


· e-poštni naslov (za posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);


· ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo);


· kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);


V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Zahtevke iz tega naslova naj udeleženec pošlje na mail: info@zoomanija.si .

Podatki se hranijo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so organizator nagradne igre, izvajalec nagradne igre, administrator Facebook strani ter odgovorni za dostavo nagrad.


12. člen

Organizator lahko nagradno igro prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine za katere ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi obveščeni prek strani trgovina.zoomanija na Facebooku.


13. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko pošljete prek zasebnega sporočila na Facebook strani trgovina.zoomanija ali preko Instagram strani @zoomanija.


14. člen

Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila spremeni pogoje nagradne igre.


15. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.


Sežana, 01.01.2023


Manuela Kutin s.p.